ที่มาและความสำคัญด้านการจัดการ
การอนุรักษ์น้ำ/Water conservation program & implementations
การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่/Water recycling program implementation
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ/Water efficient appliances usage