ที่มาและความสำคัญด้านการจัดการ
การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่/Recycling program
การลดการใช้กระดาษและพลาสติก/Program to reduce the use of paper and plastic
การจัดการของเสียเป็นพิษ/Toxic waste treatment
การบำบัดของเสียอินทรีย์/Organic waste treatment
การบำบัดของเสียอนินทรีย์/Inorganic waste treatment
การบำบัดน้ำเสีย/Sewage disposal