มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลับสวนดุสิต มีนโยบายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และส่วนพื้นที่การศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเสริมสร้างความรู้และพัฒนาคุณภาพบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษา

Office location

Contact Info

Address: 295 Nakhon Ratchasima Rd., Dusit, Bangkok 10300
Phone: ++66 2244 5000
Fax: –
Email:

Office Hours

Monday to Friday: 8:00 AM to 6:30 PM
Saturday: Closed
Sunday: Closed