Setting and Infrastructure – โครงสร้างเพื่อการอนุรักษ์

มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตารางเมตร บุคลากรจำนวน 12 คน ซึ่งโดยรอบของกองพัฒนาคุณภาพนั้นเป็นกระจก เราจึงสามารถใช้แสงสว่างจากภายนอกในกรณีที่ไม่ต้องการแสงสว่างมาก ช่วยลดภาระค่าใช่จ่ายด้านพลังงานในส่วนนี้ด้วย รวมถึงสถานที่ทำการที่อยู่บนชั้น 2 ของอาคารสำนักงานอธิการบดี บุคลากรและผู้มาติดต่อสามารถเดินขึ้นบันใด เป็นการลดพลังงานและออกกำลังกายไปในตัวด้วย

สัดส่วนพื้นที่เปิด/พื้นที่ทั้งหมด
สัดส่วนพื้นที่ปิด/จำนวนประชากร
พื้นที่สีเขียวในสภาพที่เป็นป่าของมหาวิทยาลัย

สัดส่วนพื้นที่เปิด/พื้นที่ทั้งหมด
สัดส่วนพื้นที่ปิด/จำนวนประชากร
พื้นที่สีเขียวในสภาพที่เป็นป่าของมหาวิทยาลัย