ที่มาและความสำคัญด้านการจัดการ
ประเภทของที่จอดรถ/Parking area
การลดจำนวนรถส่วนบุคคล/Decrease private vehicles
บริการรถรับส่งสาธารณะ/Shuttle services