ที่มาและความสำคัญด้านการจัดการ
การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน/Energy efficient appliances usage
อาคารอัจฉริยะ/Smart building
พลังงานทดแทน/Renewable energy sources
การใช้ไฟฟ้า/Electricity usage
กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก/Greenhouse gas emission reduction program
การประเมินปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก/Carbon footprint for organisation (CFO)