ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เรื่อง นโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต


          มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มุ่งมั่นในการดูแลและรับผิดชอบการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยเป็นห้องทดลองที่มีชีวิต เพื่อความยั่งยืนอันนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ภารกิจการวิจัย การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในส่วนที่เป็นการจัดการเรียนการสอน และสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และส่วนที่เป็นพื้นที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นนโยบายการปฏิบัติอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ทางด้านระบบบำบัดน้ำเสียระบบการจัดการขยะ การจัดการอากาศภายในอาคารการประหยัดพลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม(Clean & Green University) ในอนาคต และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม ให้นักศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
          ๑. การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          ๒. มุ่งสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากร ดำเนินการตามหลักการ 3R คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle(แปรรูปมาใช้ใหม่) เพื่อลดปริมาณขยะและของเสีย
          ๓. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุง ด้านภูมิทัศน์ตามหลักการจัดสวนเชิงนิเวศและการรักษาพื้นที่สีเขียว
          ๔. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการ ปรับปรุง ป้องกัน และควบคุมมลพิษโดยการจัดการขยะน้าเสีย อากาศ สารเคมีและมลพิษอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานที่กำหนด
          ๕. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการด้านพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๖. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
          ๗. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อการบริการบุคลากร และนักศึกษา
          ๘. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมงานวิชาการ และองค์กรที่มีส่วนร่วมของนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
          ๙. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบหรือองค์กรนาร่องเชิงนิเวศด้วยการจัดการสีเขียว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต